Tái tạo năng lượng trong Hack Ngọc Rồng Online

Hôm bửa có người lập top kêu cho mã auto ttnl. Mới test thử trên kem giờ share luôn.

Mã đơn giản: -5:0
Hôm trước có người nói -5:0 chỉ dùng để auto đánh. Nhưng tình cờ phát hiện được.

HD: Mọi người lại Mộc Nhân chỉ mủi tên vào nó và ấn vào kill ttnl xong bật auto.
Nguồn: nr

Bình luận